Generalforsamling Skærbæk Fjernvarme

11. april 2024

Generalforsamling Skærbæk Fjernvarme


Torsdag den 16. maj 2024 kl. 19.30 i Skærbækcentret

Dagsordenen:

1. Valg af Dirigent.

2. Bestyrelses beretning for det forløbne år.

3. Den reviderede årsrapport 2023 fremlægges til godkendelse

4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

6. Forslag fra bestyrelsen.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/lejere. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamling

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

a) Lars Johannsen er på valg. (Ønsker genvalg)
b) Steffan Skipper Hansen er på valg. (Ønsker genvalg)


9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af revisor: Nuværende Beierholm.

11. Evt.

 

//